Nefinanční reporting

Velké obchodní společnosti mají nově zákonnou povinnost zveřejňovat, jaký má jejich činnost dopad na společnost a životní prostředí. Frank Bold pracuje na tom, aby jejich nefinanční zpráva dávala smysl a přinášela užitečné informace investorům, zákazníkům i firmám samotným.

Co je to nefinanční reporting?

Co je nefinanční reporting?

Nefinanční reporting (NFR ) je zákonná povinnost zohlednit ve své výroční zprávě významné sociální a environmentální otázky, otázku lidských práv a rizika korupce. Tuto povinnost počínaje výročními zprávami za rok 2017 ukládá zákon o účetnictví. Ve vztahu k uvedeným oblastem společnosti musí zveřejňovat:

 • uplatňované politiky a jejich výsledky,
 • pracovní procesy,
 • rizika negativních dopadů,
 • prevenci rizik.

V ČR se nefinanční reporting vztahuje na několik desítek obchodních společností, v celé Evropě pak na cca 8000 a nepřímo potenciálně na dodavatele povinných společností českých i zahraničních.  Jeho smyslem je informovat jejich investory a zákazníky a umožnit jim kvalifikovanější rozhodování.  Podrobněji >>>

Týká se reporting vaší společnosti?

Je vaše společnost obchodovatelná na burze, popřípadě jste úvěrovou institucí nebo pojišťovnou? Dosahujete čistého obratu 1 000 000 000 Kč nebo bilanční sumy  500 000 000 Kč? Máte 500 nebo víc zaměstnanců?

Jestliže jste na všechny tři otázky odpověděli ano, pak je váš podnik povinným subjektem a vztahuje se na něj povinný nefinanční reporting.

Stejná kritéria se týkají i skupin obchodních společností. V jejich případě se kritéria B a C posuzují na agregovaném základě. Mateřské společnosti by měly zveřejňovat informace vždy za celou skupinu.

Jste dodavatelem společnosti, která je povinným subjektem? Čtěte dál. Nefinanční reporting se vztahuje na celý výrobní řetězec. Jestliže dodáváte zboží nebo služby společnosti, která musí podávat report, může po vás vyžadovat tytéž informace, která vykazuje sama.

Co znamená nefinanční reporting v praxi?

Směrnice ukládá zveřejnění:

 1. stručného popisu obchodního modelu ve vztahu k jednotlivým oblastem, tedy environmentálním, sociálním a zaměstnaneckým otázkám, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství;
 2. popisu politik v těchto oblastech, včetně uplatňovaných postupů náležité péče (due diligence) pro identifikaci, předcházení a řešení negativních dopadů;
 3. výsledků těchto politik
 4. hlavních rizik negativních dopadů, jež jsou spojeny s operacemi podniku, a to i prostřednictvím obchodních vztahů, produktů nebo služeb, a způsobu, jakým jsou tato rizika řešena;
 5. nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

U environmentálních dopadů zákon odkazuje na 4 klíčové ukazatele související s čerpáním zdrojů: využívání půdy, vodních zdrojů, emise skleníkových plynů a využívání materiálů. Body 2 a 4 spolu úzce souvisí. Zákon neukládá povinnost vytvořit politiky pro každou oblast (bod 2). Reportující společnost může místo toho uvést jasné a odůvodnění vysvětlení, proč je nemá. Tento comply-or-explain přístup se však nevztahuje uveřejnění rizik negativních dopadů (bod 4).

Cílem NFR je stanovit minimální standard, který by společnosti měly uplatňovat při řešení rizik negativních dopadů své činnosti. Způsoby, jakými společnosti tato rizika řeší, by díky tomu měly být navzájem porovnatelné a zároveň přístupné veřejnosti, tedy především zákazníkům a potenciálním investorům.

Není. Společenská odpovědnost firem (CSR,corporate social responsibility) je dobrovolné zahrnutí sociálních a ekologických hledisek do činnosti firmy. Nejedná se o zákonnou povinnost a existuje pro ně řada rozdílných standardů.

Povinnost nefinančního reportingu zakládá směrnice 2014/95/EU o nefinančním reportingu, kterou přijalo jednohlasně všech 28 členských států EU v roce 2014.  Tento předpis do českého právního řádu transponuje zákon o účetnictví.

První přehledy nefinančních informací by měly obchodní společnosti zveřejnit v roce 2018, a to za období odpovídající účetnímu roku 2017. Směrnice se dotkne více než 6 000 společností v celé EU. Jestliže se některé členské státy rozhodnou pravidla směrnice na svém území zpřísnit, může těchto firem být ještě podstatně víc. Ve Švédsku a Dánsku kupříkladu směrnici implementovali i pro menší společnosti.

Jak reportovat

Právní úprava NFR je postavena na principech namísto detailních požadavků. Její implementace tedy vyžaduje od společnosti provedení analýzy rizik, posouzení, které informace jsou z logiky zákona podstatné, a výběr vhodných řešení a KPIs s ohledem na mezinárodní standardy. Je vhodné svůj postup ověřit s dokumentem Guidance on non-financial reporting a nechat nefinanční zprávu nezávisle ověřit.

Náš postup při analýze NFR zahrnuje:

 1. Posuzujeme stávající materiály společnosti týkající oblastí souhrnně označovaných jako ESG (environmental, social, governance), jichž se NFR týká. Vstupem jsou informace a dokumenty o vaší společnosti, které nám společnost sama poskytne. Hodnotíme jejich relevanci pro NFR, hledáme mezery a příležitosti pro dlouhodobé zlepšení.
 2. Následně pomůžeme sestavit nefinanční zprávu v souladu s účetní novelou a s ohledem na mezinárodní standardy. Zpráva zahrnuje analýzu materiálních rizik a jejich dopadů (např. zaměstnanecké otázky, vztahy se stakeholdery); informace o řízení rizik a due diligence systému, popis strategie a relevantní klíčové ukazatele výkonnosti.
 3. Navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit stávající CSR politiku společnosti tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a byla nákladově efektivní. Navrhneme, jak ESG-témata zahrnout do řízení a strategického rozhodování společnosti.

O nás

Filip Gregor

Právník, vedoucí sekce Odpovědné firmy Frank Bold

 • Byl členem expertní skupiny Evropské komise k nefinančnímu reportingu
 • Od roku 2007 působí v řídícím výboru European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) – celoevropské iniciativy, která prosazuje reformu práva EU v oblasti odpovědnosti velkých firem.
 • Je členem Eminent Persons Group, která dohlíží na vývoj rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě Principů OSN pro byznys a lidská práva.
 • Je členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • Vedl několik globálních výzkumných projektů zaměřených na nastavení právního rámce pro globální byznys.

Jsme advokátní kancelář specializující se na právo pro byznys a inovace, obnovitelnou energetiku a veřejné právo. Sami jsme součástí inovativního modelu – konsorcia Frank Bold, který propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli. Více o nás >>>

Zajímá vás, co děláme? Ozvěte se nám a potkejme se osobně.

Kontakt

tel. +420 545 213 975
mob. +420 775 154 083
info@fbadvokati.cz
www.fbadvokati.cz

Brno, Údolní 33
Praha, Náměstí Kinských 601/3
Ostrava, Palác Savoy, Zámecká 20

Naše zkušenosti

Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.

Na tématu nefinančního reportingu dlouhodobě spolupracujeme s Cass Business School, City University of London, University of Oslo a řadou akademických pracovníků z mnoha států EU.

V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.

Pomohli jsme nastavit nefinanční reporting 2 velkým českým firmám Kofola a O2.

Bigger picture: na cestě ke standardům pro nefinanční reporting

U nefinančního reportingu stojíme od jeho začátku, monitorujeme jeho implementaci. V roce 2018 jsme spustili projekt Alliance for Corporate Transparency, jehož cílem je vyhodnocení NFR napříč členskými státy EU.

Jako východisko pro nastavování benchmarku nám slouží srovnání implementací v jednotlivých členských státech EU v porovnání s existujícími standardy implementace CSR v rámci mezinárodních norem a stávajících právních předpisů. Benchmark zároveň využijeme k posouzení, jak 1 000 největších evropských společností splňuje požadavky směrnice a jak se liší nefinanční zprávy v různých sektorech ekonomiky.

Hodláme se podílet na nadcházejícím přezkumu směrnice a další standardizaci vykazovací praxe. Chceme přispět k tomu, aby byly nefinanční zprávy vzájemně porovnatelné a aby panovala shoda na tom, jaké informace jsou relevantní pro zprávy společností působících v jednotlivých sektorech ekonomiky.

První výsledky výzkumu jsme předložili v únoru letošního roku. Analýza nefinančních zpráv prvních 105 evropských korporací napříč státy a odvětvími ukazuje, že obchodní společnosti uznávají, že jejich podnikání může mít nežádoucí dopady na životní prostředí, lidská práva nebo korupci, ale jen necelá polovina identifikuje rizika u sebe sama a má strategii, jak jim čelit. Podrobnosti můžete prozkoumat v naší tiskové zprávě>>>